Publications ALL / Conference /Journal / ALL / 2018 /2017 /2016 /2015 /2014 /2013 /2011 /

Xiaochi Wei, Heyan Huang, Liqiang Nie, Fuli Feng, Richang Hong, Tat Seng Chua:
Quality Matters: Assessing cQA Pair Quality via Transductive Multi View Learning
IJCAI 2018 [13-July-18] PDF

Zhao-Yan Ming, Jingjing Chen, Yu Cao, Ciarán Forde, Chong-Wah Ngo, Tat Seng Chua:
Food Photo Recognition for Dietary Tracking: System and Experiment
MMM 2018 [5-Feb-18] PDF

Jingyuan Chen, Xiangnan He, Xuemeng Song, Hanwang Zhang, Liqiang Nie & Tat-Seng Chua:
Venue Prediction for Social Images by Exploiting Rich Temporal Patterns in LBSNs
MMM 2018 [5-Feb-18] PDF