top of page
Papers

PUBLICATIONS

Publications: Publications

FOR A COMPLETE LIST, PLEASE GO TO OUR DBPL WEBSITE.

2023

 1. Xiang WangYingxin WuAn ZhangFuli FengXiangnan He, Tat-Seng Chua:

     Reinforced Causal Explainer for Graph Neural NetworksIEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 45(2):       2297-2309 (2023)

 2. Fuli FengXiangnan HeHanwang Zhang, Tat-Seng Chua:

     Cross-GCN: Enhancing Graph Convolutional Network with $k$k-Order Feature InteractionsIEEE 
     Trans. Knowl. Data Eng. 35(1)
: 225-236 (2023)

 3. Yixin CaoJun KuangMing GaoAoying ZhouYonggang Wen, Tat-Seng Chua:
     Learning Relation Prototype From Unlabeled Texts for Long-Tail Relation ExtractionIEEE Trans.
     Knowl. Data Eng. 35(2)
: 1761-1774 (2023)

 4. Junfeng FangXiang WangAn ZhangZemin LiuXiangnan He, Tat-Seng Chua:
     Cooperative Explanations of Graph Neural NetworksWSDM 2023: 616-624

 5. Fengbin ZhuMoxin LiJunbin XiaoFuli FengChao Wang, Tat-Seng Chua:
     SoarGraph: Numerical Reasoning over Financial Table-Text Data via Semantic-Oriented Hierarchical
     Graphs
WWW (Companion Volume) 2023: 1236-1244

 6. An ZhangJingnan ZhengXiang WangYancheng Yuan, Tat-Seng Chua:
     Invariant Collaborative Filtering to Popularity Distribution ShiftWWW 2023: 1240-1251

 7. Yuting YangWenqiang LeiPei HuangJuan CaoJintao Li, Tat-Seng Chua:
     A Dual Prompt Learning Framework for Few-Shot Dialogue State TrackingWWW 2023: 1468-1477

 8. Tat-Seng Chua, Hady W. LauwLuo SiEvimaria TerziPanayiotis Tsaparas:
     Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining,
     WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023
. ACM 2023, ISBN 978-1-4503-9407-9

 9. Juncheng LiSiliang TangLinchao ZhuWenqiao ZhangYi Yang, Tat-Seng Chua, Fei WuYueting
     Zhuang
:
     Variational Cross-Graph Reasoning and Adaptive Structured Semantics Learning for Compositional         Temporal GroundingCoRR abs/2301.09071 (2023)

10. Junbin XiaoPan ZhouAngela YaoYicong LiRichang HongShuicheng Yan, Tat-Seng Chua:
      Contrastive Video Question Answering via Video Graph TransformerCoRR abs/2302.13668 (2023)

11. An ZhangFangfu LiuWenchang MaZhibo CaiXiang Wang, Tat-Seng Chua:
      Boosting Differentiable Causal Discovery via Adaptive Sample ReweightingCoRR
      abs/2303.03187
 (2023)

12. Juncheng LiMinghe GaoLonghui WeiSiliang TangWenqiao ZhangMengze LiWei JiQi Tian,
      Tat-Seng Chua, Yueting Zhuang:
      Gradient-Regulated Meta-Prompt Learning for Generalizable Vision-Language ModelsCoRR
      abs/2303.06571
 (2023)

13. Wenjie WangXinyu LinLiuhui WangFuli FengYunshan Ma, Tat-Seng Chua:
      Causal Disentangled Recommendation Against User Preference ShiftsCoRR abs/2303.16068 (2023)

14. Wenjie WangXinyu LinFuli FengXiangnan He, Tat-Seng Chua:
      Generative Recommendation: Towards Next-generation Recommender ParadigmCoRR
      abs/2304.03516
 (2023)

15. Wenjie WangYiyan XuFuli FengXinyu LinXiangnan He, Tat-Seng Chua:
      Diffusion Recommender ModelCoRR abs/2304.04971 (2023)

2022

 1. Qianru SunYaoyao LiuZhaozheng Chen, Tat-Seng Chua, Bernt Schiele:

     Meta-Transfer Learning Through Hard Tasks. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 44(3): 1443-1456 

     (2022)

 2. Sicheng ZhaoXingxu YaoJufeng YangGuoli JiaGuiguang Ding, Tat-Seng Chua, Björn W.                             SchullerKurt Keutzer:

     Affective Image Content Analysis: Two Decades Review and New Perspectives. IEEE Trans. Pattern                 Anal. Mach. Intell. 44(10): 6729-6751 (2022)

 3. Yi BinYujuan DingBo PengLiang PengYang Yang, Tat-Seng Chua:
     Entity Slot Filling for Visual CaptioningIEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 32(1): 52-62 (2022)

 4. Xun YangShanshan WangJian DongJianfeng DongMeng Wang, Tat-Seng Chua:
     Video Moment Retrieval With Cross-Modal Neural Architecture SearchIEEE Trans. Image Process.                 31: 1204-1216 (2022)

 5. Guanghao YinWei WangZehuan YuanWei JiDongdong YuShouqian Sun, Tat-Seng             
     Chua, Changhu Wang:
     Conditional Hyper-Network for Blind Super-Resolution With Multiple Degradations. IEEE Trans.         
     Image Process. 31
: 3949-3960 (2022)

 6. Lizi LiaoRyuichi TakanobuYunshan MaXun YangMinlie Huang, Tat-Seng Chua:
     Topic-Guided Conversational Recommender in Multiple Domains. IEEE Trans. Knowl. Data Eng.
     34(5)
: 2485-2496 (2022)

 7. Kaili MaoJianwei NiuXuefeng LiuShaojie TangLizi Liao, Tat-Seng Chua:
     A Patience-Aware Recommendation Scheme for Shared Accounts on Mobile Devices. IEEE Trans.

     Knowl. Data Eng. 34(12): 5571-5585 (2022)

 8. Lixi DengJingjing ChenChong-Wah NgoQianru SunSheng TangYongdong Zhang, Tat-Seng                   Chua:
     Mixed Dish Recognition With Contextual Relation and Domain Alignment. IEEE Trans. Multim. 24:
     2034-2045 (2022)

 9. Yujuan DingYunshan MaLizi LiaoWai Keung Wong, Tat-Seng Chua:
     Leveraging Multiple Relations for Fashion Trend Forecasting Based on Social Media. IEEE Trans.
     Multim. 24
: 2287-2299 (2022)

10. Yujuan DingYunshan MaWai Keung Wong, Tat-Seng Chua:
      Modeling Instant User Intent and Content-Level Transition for Sequential Fashion          
      Recommendation
IEEE Trans. Multim. 24: 2687-2700 (2022)

11. Yinwei WeiXiang WangXiangnan HeLiqiang NieYong Rui, Tat-Seng Chua:
      Hierarchical User Intent Graph Network for Multimedia Recommendation. IEEE Trans. Multim. 24:
      2701-2712 (2022)

12. Xiangnan HeZhaochun RenEmine YilmazMarc Najork, Tat-Seng Chua:
      Graph Technologies for User Modeling and Recommendation: Introduction to the Special Issue -
      Part 1. 
ACM Trans. Inf. Syst. 40(2): 21:1-21:5 (2022)

13. Xiangnan HeZhaochun RenEmine YilmazMarc Najork, Tat-Seng Chua:
      Introduction to the Special Section on Graph Technologies for User Modeling and
      Recommendation, Part 2. 
ACM Trans. Inf. Syst. 40(3): 42:1-42:5 (2022)

14. Meng WeiLong ChenWei JiXiaoyu Yue, Tat-Seng Chua:
      Rethinking the Two-Stage Framework for Grounded Situation Recognition. AAAI 2022: 2651-2658

15. Junbin XiaoAngela YaoZhiyuan LiuYicong LiWei Ji, Tat-Seng Chua:
      Video as Conditional Graph Hierarchy for Multi-Granular Question AnsweringAAAI 2022: 2804-2812

16. Moxin LiFuli FengHanwang ZhangXiangnan HeFengbin Zhu, Tat-Seng Chua:

      Learning to Imagine: Integrating Counterfactual Thinking in Neural Discrete ReasoningACL (1) 
      2022
: 57-69

2021

 1. Qianwen Cao, Heyan Huang, Xindi Shang, Boran Wang, Tat-Seng Chua: 
  3-D Relation Network for Visual Relation Recognition in Videos. Neurocomputing 432: 91-100 (2021)

   

 2. Wenjie Wang, Fuli Feng, Xiangnan He, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua:
  Denoising Implicit Feedback for Recommendation. WSDM 2021: 373-381

   

 3. Fuli Feng, Xiangnan He, Jie Tang, Tat-Seng Chua:
  Graph Adversarial Training: Dynamically Regularizing Based on Graph Structure. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 33(6): 2493-2504 (2021)

   

 4. Chen Gao, Xiangnan He, Dahua Gan, Xiangning Chen, Fuli Feng, Yong Li, Tat-Seng Chua, Lina Yao, Yang Song, Depeng Jin:
  Learning to Recommend With Multiple Cascading Behaviors. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 33(6): 2588-2601 (2021)

   

 5. Wenqiang Lei, Yisong Miao, Runpeng Xie, Bonnie Webber, Meichun Liu, Tat-Seng Chua, Nancy F. Chen:
  Have We Solved The Hard Problem? It's Not Easy! Contextual Lexical Contrast as a Means to Probe Neural Coherence. AAAI 2021: 13208-13216

   

 6. Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Tat-Seng Chua:
  Conceptualized and Contextualized Gaussian Embedding. AAAI 2021: 13683-13691
   

 7. Xiang Wang, Tinglin Huang, Dingxian Wang, Yancheng Yuan, Zhenguang Liu, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
  Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation. WWW 2021: 878-887

   

 8. Lizi Liao, Tongyao Zhu, Le Hong Long, Tat-Seng Chua: 
  Multi-domain Dialogue State Tracking with Recursive Inference. WWW 2021: 2568-2577

2020

 1. Zhulin Tao, Yinwei Wei, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
  MGAT: Multimodal Graph Attention Network for Recommendation. Inf. Process. Manag. 57(5): 102277 (2020)

   

 2. Zhulin Tao, Xiang Wang, Xiangnan He, Xianglin Huang, Tat-Seng Chua:
  HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction. Inf. Process. Manag. 57(6): 102076 (2020)

   

 3. Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Xiangnan He, Fajie Yuan, Qi Tian, Tat-Seng Chua:
  Adversarial Training Towards Robust Multimedia Recommender System. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 32(5): 855-867 (2020)

   

 4. Xiaoyan Gao, Fuli Feng, Xiangnan He, Heyan Huang, Xinyu Guan, Chong Feng, Zhaoyan Ming, Tat-Seng Chua: 
  Hierarchical Attention Network for Visually-Aware Food Recommendation. IEEE Trans. Multim. 22(6): 1647-1659 (2020)

   

 5. Xiangnan He, Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Richang Hong, Tongwei Ren, Tat-Seng Chua: 
  Fast Matrix Factorization With Nonuniform Weights on Missing Data. IEEE Trans. Neural Networks Learn. Syst. 31(8): 2791-2804 (2020)

   

 6. Francesco Gelli, Tiberio Uricchio, Xiangnan He, Alberto Del Bimbo, Tat-Seng Chua:
  Learning Visual Elements of Images for Discovery of Brand Posts. ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 16(2): 56:1-56:21 (2020)

   

 7. Chuang Lin, Sicheng Zhao, Lei Meng, Tat-Seng Chua:
  Multi-Source Domain Adaptation for Visual Sentiment Classification. AAAI 2020: 2661-2668

   

 8. Jingjing Chen, Liangming Pan, Zhipeng Wei, Xiang Wang, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua:
  Zero-Shot Ingredient Recognition by Multi-Relational Graph Convolutional Network. AAAI 2020: 10542-10550

   

 9. Zhipeng Wei, Jingjing Chen, Xingxing Wei, Linxi Jiang, Tat-Seng Chua, Fengfeng Zhou, Yu-Gang Jiang:
  Heuristic Black-Box Adversarial Attacks on Video Recognition Models. AAAI 2020: 12338-12345

   

 10. Yixin Cao, Ruihao Shui, Liangming Pan, Min-Yen Kan, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua:
  Expertise Style Transfer: A New Task Towards Better Communication between Experts and Laymen. ACL 2020: 1061-1071

   

 11. Liangming Pan, Yuxi Xie, Yansong Feng, Tat-Seng Chua, Min-Yen Kan:
  Semantic Graphs for Generating Deep Questions. ACL 2020: 1463-1475

   

 12. Shaoteng Liu, Jingjing Chen, Liangming Pan, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua, Yu-Gang Jiang:
  Hyperbolic Visual Embedding Learning for Zero-Shot Recognition. CVPR 2020: 9270-9278

   

 13. Na Zhao, Tat-Seng Chua, Gim Hee Lee:
  SESS: Self-Ensembling Semi-Supervised 3D Object Detection. CVPR 2020: 11076-11084

   

 14. Junbin Xiao, Xindi Shang, Xun Yang, Sheng Tang, Tat-Seng Chua:
  Visual Relation Grounding in Videos. ECCV (6) 2020: 447-464

   

 15. Zhiyuan Liu, Yixin Cao, Liangming Pan, Juanzi Li, Tat-Seng Chua:
  Exploring and Evaluating Attributes, Values, and Structures for Entity Alignment. EMNLP (1) 2020: 6355-6364

   

 16. Wenqiang Lei, Weixin Wang, Zhixin Ma, Tian Gan, Wei Lu, Min-Yen Kan, Tat-Seng Chua:
  Re-examining the Role of Schema Linking in Text-to-SQL. EMNLP (1) 2020: 6943-6954

   

 17. Wenqiang Lei, Gangyi Zhang, Xiangnan He, Yisong Miao, Xiang Wang, Liang Chen, Tat-Seng Chua:
  Interactive Path Reasoning on Graph for Conversational Recommendation. KDD 2020: 2073-2083

   

 18. Yunshan Ma, Yujuan Ding, Xun Yang, Lizi Liao, Wai Keung Wong, Tat-Seng Chua:
  Knowledge Enhanced Neural Fashion Trend Forecasting. ICMR 2020: 82-90

   

 19. Hongru Liang, Wenqiang Lei, Paul Yaozhu Chan, Zhenglu Yang, Maosong Sun, Tat-Seng Chua:
  PiRhDy: Learning Pitch-, Rhythm-, and Dynamics-aware Embeddings for Symbolic Music. ACM Multimedia 2020: 574-582 [Best Paper Award]

   

 20. Liangming Pan, Jingjing Chen, Jianlong Wu, Shaoteng Liu, Chong-Wah Ngo, Min-Yen Kan, Yu-Gang Jiang, Tat-Seng Chua:
  Multi-modal Cooking Workflow Construction for Food Recipes. ACM Multimedia 2020: 1132-1141

   

 21. Zixuan Su, Xindi Shang, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang, Zhiyong Qiu, Tat-Seng Chua:
  Video Relation Detection via Multiple Hypothesis Association. ACM Multimedia 2020: 3127-3135

   

 22. Lei Meng, Fuli Feng, Xiangnan He, Xiaoyan Gao, Tat-Seng Chua:
  Heterogeneous Fusion of Semantic and Collaborative Information for Visually-Aware Food Recommendation. ACM Multimedia 2020: 3460-3468

   

 23. Xiaoyu Du, Xiang Wang, Xiangnan He, Zechao Li, Jinhui Tang, Tat-Seng Chua:
  How to Learn Item Representation for Cold-Start Multimedia Recommendation?. ACM Multimedia 2020: 3469-3477

   

 24. Yinwei Wei, Xiang Wang, Liqiang Nie, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
  Graph-Refined Convolutional Network for Multimedia Recommendation with Implicit Feedback. ACM Multimedia 2020: 3541-3549

   

 25. Kun Liu, Minzhi Zhu, Huiyuan Fu, Huadong Ma, Tat-Seng Chua:Enhancing Anomaly Detection in Surveillance Videos with Transfer Learning from Action Recognition. ACM Multimedia 2020: 4664-4668
   

 26. Lizi Liao, Lyndon Kennedy, Lynn Wilcox, Tat-Seng Chua:
  Crowd Knowledge Enhanced Multimodal Conversational Assistant in Travel Domain. MMM (1) 2020: 405-418

   

 27. Xingchen Li, Xiang Wang, Xiangnan He, Long Chen, Jun Xiao, Tat-Seng Chua:
  Hierarchical Fashion Graph Network for Personalized Outfit Recommendation. SIGIR 2020: 159-168

   

 28. Xiang Wang, Hongye Jin, An Zhang, Xiangnan He, Tong Xu, Tat-Seng Chua:
  Disentangled Graph Collaborative Filtering. SIGIR 2020: 1001-1010

   

 29. Chen Qian, Fuli Feng, Lijie Wen, Li Lin, Tat-Seng Chua:
  Enhancing Text Classification via Discovering Additional Semantic Clues from Logograms. SIGIR 2020: 1201-1210

   

 30. Xun Yang, Jianfeng Dong, Yixin Cao, Xun Wang, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
  Tree-Augmented Cross-Modal Encoding for Complex-Query Video Retrieval. SIGIR 2020: 1339-1348

   

 31. Wenqiang Lei, Xiangnan He, Maarten de Rijke, Tat-Seng Chua:
  Conversational Recommendation: Formulation, Methods, and Evaluation. SIGIR 2020: 2425-2428

   

 32. Wenqiang Lei, Xiangnan He, Yisong Miao, Qingyun Wu, Richang Hong, Min-Yen Kan, Tat-Seng Chua:
  Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems. WSDM 2020: 304-312

   

 33. Xiang Wang, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
  Learning and Reasoning on Graph for Recommendation. WSDM 2020: 890-893

   

 34. Xiang Wang, Yaokun Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
  Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation. WWW 2020: 99-109

bottom of page